Informacja dotycząca plików cookies
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Logowanie | Rejestracja dla kandydatów

Dodatek aktywizacyjny 2013

14.01.2013  |  Komentarze: 2

Dodatek aktywizacyjny jest finansową formą motywacji dla bezrobotnych, którzy aktywnie i samodzielnie dążą do znalezienia sobie miejsca na rynku pracy. Wszelkie prawa i obowiązki osoby bezrobotnej reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118).

 

Co to jest dodatek aktywizacyjny?

Jest to opcja motywacyjna dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Świadczenie to należy się bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który samodzielnie bądź za pośrednictwem urzędu pracy podejmie się pracy zarobkowej.

 

Komu przysługuje i kiedy?

Świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego przysługuje bezrobotnemu zarejestrowanemu w Urzędzie Pracy, który przed zgłoszeniem się do PUP przepracował najmniej 365 dni i dodatkowo sam znalazł sobie zatrudnienie. Może go otrzymać  także osoba, która została skierowana do podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z inicjatywy odpowiedniego Urzędu Pracy i będzie otrzymywałam wynagrodzenie niższe od minimalnego. Należy także wskazać powody, przez które zainteresowana osoba nie otrzyma motywacyjnego wsparcia.

 

Dodatek nie przysługuje jeżeli:

  • zatrudnienie nastąpiło u tego samego pracodawcy, u którego pracował bezrobotny przed rejestracją
  • zatrudnienie zostało podjęte poza granicami Polski, czyli u zagranicznego pracodawcy
  • praca została wskazana przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych oraz na stanowisko, które zostało wyposażone ze środków Funduszu Pracy.
  • bezrobotny podejmie się założenia działalności gospodarczej. Ponadto dodatek nie przysługuje gdy:
  • podczas pobierania dodatku między umowami otrzymywanymi od tego samego pracodawcy jest dzień roboczy przerwy
  • zainteresowany podczas pobierania dodatku zawiera umowę z innym pracodawcą niż dotychczas i występuje między nimi dzień roboczy przerwy, w  którym to dniu nie nastąpiła rejestracja w PUP.

 

Wysokość dodatku aktywizacyjnego

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od przyjętej miesięcznej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenia dla osoby, która sama znalazła zatrudnienie równe jest 50% zasiłku dla bezrobotnych i wypłacane jest przez połowę okresu trwania zasiłku dla bezrobotnych.

Nieco inaczej kwestia dodatku aktywizacyjnego wygląda, kiedy osoba bezrobotna została skierowana na nowe stanowisko przez Urząd Pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnej płacy za pracę. W takiej sytuacji  dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku na okres, przez który przysługiwałby zasiłek.

Przykład: Osoba bezrobotna została skierowana do pracy przez urząd pracy i otrzymuje za nią 1300 zł brutto przy minimalnym wynagrodzeniu, które w 2012 roku ma wynosić 1500 zł brutto. Różnicę między zarabianą sumą, a minimalnym wynagrodzeniem w danym roku (w tym wypadku 200 zł)będzie dopłacał Urząd Pracy przez cały okres pobierania przez osobę zainteresowaną zasiłku.

 

Jak długo taki dodatek się otrzymuje (ile czasu/miesięcy)?

Okres otrzymywania dodatku aktywizacyjnego równy jest połowie czasu otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych o ile osoba zarejestrowana w PUP sama znalazła dla siebie zatrudnienie. Jeżeli zasiłek dla bezrobotnych został przyznany na okres 6 miesięcy, a osobie bezrobotnej udało się szybko zatrudnić w nowej firmie lub przedsiębiorstwie, wówczas po złożeniu stosownych dokumentów (wniosek o dodatek aktywizacyjny + oryginał lub potwierdzona kopia umowy o pracę) przyznane zostanie mu świadczenie aktywizacyjne na okres 3 miesięcy. Jeżeli osoba zainteresowana została skierowana do pracy przez odpowiedni Urząd Pracy w niepełnym wymiarze zatrudnienia i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wówczas różnica między tymi świadczeniami będzie dopłacana danej osobie przez czas na jaki miał przyznany zasiłek.

 

Jakie warunki trzeba spełniać co miesiąc już po otrzymaniu dodatku?

Kwestią pierwszorzędną aby otrzymać dodatek aktywizacyjny jest złożenie wniosku (wraz z oryginałem umowy o pracę ) o przyznanie tego świadczenia najlepiej w dzień podjęcia nowej pracy. Przez okres otrzymywania należności należy okazywać się w odpowiednim Urzędzie Pracy stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi zatrudnienie. Warto podkreślić, że wniosku nie trzeba składać osobiście, a np. za pośrednictwem poczty. W takim przypadku kopia świadectwa pracy powinna być potwierdzona, że jest zgodna z oryginałem. 

 

Czy można go dostać wielokrotnie czy tylko raz w życiu?

Świadczenie motywujące ambitnych poszukiwaczy nowej pracy może być im wypłacane za każdym razem, kiedy bezrobotny zarejestrowany w PUP przepracował okres nie mniejszy niż 365 dni i sam znalazł dla siebie nowo piastowane stanowisko. Dodatek aktywizacyjny nie jest świadczeniem przyznawanym tylko raz w życiu.


Forma płatności (na konto czy do ręki)

Dodatek aktywizacyjny może być wypłacany na osobiste konto osoby zainteresowanej, jak również za pośrednictwem poczty w wyznaczonych terminach. 

 

Czy trzeba się z tego rozliczyć - podatek dochodowy (PIT)

Od wypłacanego świadczenia płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% przychodu pomniejszoną o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W tym samym okresie osoba, której wypłacany jest dodatek powinna złożyć oświadczenie PIT-2, na podstawie którego pracodawca również zmniejsza podatek, stosując tą ulgę.

 

Jakiej formy zatrudnienia dotyczy dodatek ?

Zgodnie z art. 40 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy świadczenie  motywujące należy się osobie, która z własnej inicjatywy znalazła zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, a także umowę o dzieło.

 

Czy PUP sam taki dodatek przyznaje, czy trzeba złożyć wniosek o przydzielenie?

Jak zostało już wcześniej wspomniane otrzymanie dodatku aktywizacyjnego musi być poprzedzone przedłożeniem stosownego wniosku. Powinno to nastąpić jak najszybciej, najlepiej zaraz po podjęciu nowego zatrudnienia. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć oryginał nowo zawartej umowy o pracę, bądź potwierdzoną zgodnością z oryginałem - kopię tej umowy.


Co się stanie, kiedy stracisz pracę po przyznaniu dodatku?

W momencie odstąpienia od stosunku pracy wstrzymany zostaje dodatek aktywizacyjny. Można powrócić do kontynuacji zasiłku.


Czy wynagrodzenie w znalezionej pracy ma wpływ na przyznanie dodatku?

Wynagrodzenie za pracę ma znaczenie w tylko w przypadku bezrobotnego, który został skierowany przez Urząd Pracy do pełnienia nowego zatrudnienia. Jak już wcześniej wspomniałam, w momencie kiedy wysokość otrzymywanej pensji jest niższa od ogólnie przyjętej sumy najniższego wynagrodzenia, to różnicę między tymi dwiema kwotami wypłaca stosowny Urząd Pracy. W takiej sytuacji dodatek zostanie wypłacony po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia, jego okresu oraz wysokości osiągniętego wynagrodzenia (w kwocie brutto) – stosownym dokumentem wystawionym przez pracodawcę.

Oceń:

Komentarze (2)

21.03.2013  |  brel12ury@o2.pl

mam prawo do zasiłku i w piątym miesiącu sam znajdę pracę. Czy dostanę ten dodatek przez trzy miesiace?

07.03.2013  |  asia27

A ja mam małe pytanie, czy czasem w tekście nie wkradł się błąd odnośnie zaliczki na podatek dochodowy - nie powinno być 18%?????

Dodaj komentarz